เงินเยียวยา 50% ช่วยลูกจ้าง-นายจ้าง เช็คกระทรวงแรงงาน-ประกันสังคม

ว่างงาน

ตรวจสอบ จ่าย “เงินเยียวยา” 50% ช่วยลูกจ้าง-นายจ้าง เหตุโควิด เช็คกระทรวงแรงงาน-ประกันสังคม

เงินเยียวยา กระแสความสนใจกรณีช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 จากประกาศ กทม. ปิดสถานที่ หรือสถานประกอบการเป็นการชั่วคราว รับสิทธิว่างงานหรือตกงานเหตุสุดวิสัยเพราะโควิด

ก่อนหน้านี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2564 กําหนดให้ปิดสถานที่ และสถานประกอบการ จํานวน 35 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น

ส่งผลกระทบต่อ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้ สํานักงานประกันสังคม เร่งให้ความช่วยเหลือ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ และเข้าข่ายที่ต้องปิดหรือหยุดประกอบการชั่วคราว ทําให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้าง สามารถติดต่อ ขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยได้

เงินเยียวยา ว่างงานเพราะโควิดระบาด

กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย อันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563 ส่งผลให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน

เนื่องจากไม่ได้ทํางาน หรือนายจ้าง ไม่ให้ทํางานเนื่องจากต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรค ทําให้ไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น หรือลูกจ้าง ไม่ได้ทํางานเนื่องจากนายจ้าง หยุดประกอบกิจการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากทางราชการมีคําสั่งให้ ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ

ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติและผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้นมีสิทธิได้รับ ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน

ผู้ประกันตนต้องดําเนินการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนโดยกรอกแบบขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้และแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของตนเอง แล้วนําส่งให้ นายจ้างรวบรวมแบบฯ เพื่อบันทึกข้อมูลลูกจ้างตามแบบฯ สปส.2-01/7 และหนังสือรับรองการหยุดงาน กรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว (นายจ้างที่ใช้ระบบครั้งแรกต้องลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบก่อน)

เมื่อนายจ้าง บันทึกข้อมูลลูกจ้างเสร็จสิ้นให้นําส่งแบบฯ และหนังสือรับรองในระบบ e-Service ส่งมายังสํานักงาน ประกันสังคมเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ภายใน 3 วันทําการ นับแต่วันที่ บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service บน www.sso.go.th  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

เงื่อนไขและวิธีการ จ่ายเงินเยียวยา 50% ช่วยลูกจ้าง-นายจ้างว่างงานจากโควิด-19

คุณสมบัติ

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ส่งเงินสมทบครบ 6 เดือนใน 15 เดือน
ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างให้หยุดงานเนื่องจากต้องกักตัว หรือหน่วยงานรัฐมีคำสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้าง

สิทธิที่ได้รับและข้อปฏิบัติเงินเยียวยาว่างงานจากโควิด-19

1️ รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
2️ ลูกจ้างผู้ประกันตนไม่ต้องขึ้นทะเบียนว่างงานกับสำนักงานจัดหางาน ให้ยื่นเฉพาะคำร้องขอรับประโยชน์ทดแทน
3️ ลูกจ้างดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ม สปส.2-01/7 บน www.sso.go.th 
4️ นายจ้างไม่ต้องแจ้งลาออกหรือเลิกจ้าง แต่ให้ส่งหนังสือรับรองว่าลูกจ้างไม่ได้ทำงานกี่วัน
5️ นายจ้างบันทึกข้อมูลลูกจ้าง ส่งแบบฯและหนังสือรับรอง ไปยังสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ที่ ทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ภายใน 3 วันทำการ
6️ แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของลูกจ้างและหนังสือรับรองการหยุดงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

ติดต่อ สำนักงานประกันสังคม ให้ดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น สอบถามได้ที่สายด่วน 1506 กด 1 ตลอด 24 ชั่วโมง

Leave a Reply