กรมการจัดหางาน เปิดลงทะเบียน รายงานตัว คนตกงาน ว่างงาน รับเงินชดเชยได้แล้ว

ใครช้ำเพราะโควิด ตกงาน ว่างงาน ฟังทางนี้! กรมการจัดหางาน เปิดลงทะเบียน รายงานตัว คนตกงาน ว่างงาน รับเงินชดเชยได้แล้ว

หลังจากสถานการณ์โควิดในไทย ทำให้สาขาอาชีพทุกหย่อมหญ้าได้รับผลกระทบอย่างหนัก แน่นอนว่า บางคนตกอยู่ในสถานะที่ไม่คาดคิด คือเป็นคนว่างงาน แน่นอนว่าตั้งแต่เดือน ม.ค.2564- มี.ค. 2564 กรมการจัดหางานรายงานสถิติคนตกงานว่า

ขณะเดียวกัน สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ก็พร้อมแก้ไขปัญหาและบรรเทาทุกข์นี้ โดยเปิดให้ลงทะเบียนในระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต และมีเงื่อนไขว่า หากลูกจ้างถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินทดแทน ร้อยละ 70% ของค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม ไม่เกิน 200 วัน และหากลูกจ้างลาออกจากงานจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ร้อยละ 45% ของค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม ไม่เกิน 90 วัน

โดยสามารถทำง่ายๆ โดย 6 ขึ้นตอนดังนี้

ขั้นตอน ลงทะเบียนสำหรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง-ลาออกจากงาน

ขั้นตอน ลงทะเบียนสำหรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง-ลาออกจากงานภาพ :กรมการจัดหางาน

เปิด 6 ขั้นตอน ลงทะเบียนสำหรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง-ลาออกจากงาน

1.เข้าไปที่ empui.doe.go.th

2.คลิกที่ ข้อที่ 1 (ลงทะเบียนของผู้ประกันตนกรณีว่างงานเลิกจ้าง/ลาออกปกติ)

3.กด “ยอมรับและใช้งาน”

4.ใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่อง คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น เมื่อใส่ครบแล้ว กด “ตรวจสอบข้อมูล”

5.กรอกข้อมูลผู้ใช้งาน

6.คลิก “ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน”

ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต

ขั้นตอน ลงทะเบียนสำหรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง-ลาออกจากงาน

ขั้นตอน ลงทะเบียนสำหรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง-ลาออกจากงานภาพ :กรมการจัดหางาน

ขั้นตอน ลงทะเบียนสำหรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง-ลาออกจากงาน

ขั้นตอน ลงทะเบียนสำหรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง-ลาออกจากงานภาพ :กรมการจัดหางาน

ขั้นตอน ลงทะเบียนสำหรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง-ลาออกจากงาน

ขั้นตอน ลงทะเบียนสำหรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง-ลาออกจากงานภาพ :กรมการจัดหางาน

ระบบดังกล่าวเป็นระบบที่ให้บริการแก่คนหางานที่เป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน ซึ่งคนหางานที่จะได้รับสิทธิผู้ประกันตนกรณีว่างงาน จะต้องเป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน

โดยระบบจะอำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ให้สามารถขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งข้อมูลของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน จะได้รับการตรวจสอบข้อมูลจากกรมการปกครอง เพื่อยืนยันตัวบุคคลในการใช้บริการในระบบดังกล่าวผ่านอินเตอร์เน็ต และยังสามารถออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน สำหรับใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในการขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

UFA191 betflix joker

กรมการจัดหางาน

Leave a Reply